Comparteix:

Accés: Preinscripció, Admissió i Matrícula

Curs 2024-2025

El Màster Universitari en Arquitectura de l’ETSAV és un màster que habilita per a l’exercici professional com a arquitecte a  Espanya i te validesa a tot el territori nacional, està regulat pel REAL DECRET 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 
És per això que l’accés es troba limitat als estudiants que han finalitzat el Grau en Arquitectura verificat i homologat pel Ministeri d’Educació, és a dir, les persones que han  finalitzat un grau en arquitectura d’una universitat espanyola. 

Preinscripció 

Preinscripció oberta fins al 3 de juliol 2024 
Publicació llistat provisional: 25 de juliol 2024
Publicació llistat definitiu: 9 de setembre 2024
Matrícula estudiantat nou: 12 de setembre 2024
Inici de classes: 16 de setembre 2024

Documents que s'han d'aportar en el moment de fer la preinscripció:

 • Títol de Graduat en Estudis o Fundamentos de Arquitectura o resguard del títol.

   • Estudiantat NO UPC pendent de la presentació del TFG: ha de demanar una acceptació condicional, exposant els motius.
   • Estudiantat d’un grau UPC i pendent del TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS (inclosos crèdits pendents de reconeixement o transferència) o bé amb els estudis finalitzats però pendent de l'assoliment de la competència transversal en una tercera llengua: ha d'annexar un escrit exposant els motius.
 • Portfoli acadèmic i/o professional: Ha de ser un currículum gràfic, és a dir un recull dels treballs acadèmics i/o professionals mes destacables, amb aportació de material gràfic.
 • Certificat acadèmic actualitzat amb nota mitja (estudiantat NO UPC)
 • Carta de motivació.
Informació sobre la Beca del Ministeri https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesEstudi/BecaME
 

Admissió

L'accés al Màster en Arquitectura (MArq) està reservat exclusivament a:

 • Els titulats en el grau en Estudis d’Arquitectura de la UPC.
 • Una altra titulació que compleixi les especificacions establertes en l'Ordre Ministerial EDU / 2075/2010, de 29 de juliol, i en la Resolució de 28 de juliol de 2010, de la Secretaria General d'Universitats.

Als estudiants de grau que no han pogut finalitzar els estudis perquè estan pendents de defensar el treball de fi de grau, se'ls admetrà condicionalment. Se'ls admetrà definitivament si en data 31 d’octubre han obtingut el títol de grau. En el cas de màsters amb matrícula d’estudiants de nou ingrés al quadrimestre de primavera, se’ls admetrà definitivament si en data 28 de febrer han obtingut el títol de grau. Aquests estudiants es poden matricular en un període posterior a l’establert pel centre docent.

En cas d'existir més sol·licituds que places ofertes, la Comissió Docent del Màster, les ordenarà segons una valoració que tinguin en compte els següents criteris:

 • Ponderació de l'expedient acadèmic (60%)
  La ponderació de l'expedient s'obtindrà a través de la suma dels crèdits de cada assignatura superada pel sol·licitant, multiplicats pel valor de la qualificació numèrica obtinguda en aquesta assignatura, dividits per la suma dels crèdits totals de les assignatures superades.
 • Valoració del portafoli del sol·licitant (25%)
  Es ponderarà la construcció del portafoli a través de la selecció raonada dels millors treballs dels sol·licitants basada en el progrés continuat de les competències que s'han desenvolupat al llarg dels estudis d'accés al màster. Es valorarà l'evolució dels treballs, la seva qualitat i la breu reflexió general sobre el procés d'aprenentatge de l'estudiant als estudis de grau.
 • Carta de motivació (15%)
  El sol·licitant haurà de raonar la motivació per accedir als estudis de màster.

 

Matrícula

- Estudiantat nous :  12 de setembre 2024 (cal haver pagat els 300€ i demanat el títol almenys 5 dies abans de formalitzar la matrícula)

Documentació que cal aportar:

 • Títol de Graduat en Estudis o Fundamentos de Arquitectura o resguard del títol
 • DNI
 • Acreditació documental en cas de descomptes de matrícula (família nombrosa, etc.).

- Estudiantat no nou (2a matrícula o més):  24 de juliol 2024

 

MÉS INFORMACIÓ: