Skip to content

Sensibilitats contructives

Qm Tardor 2017-2018
Qm Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
T 30 Català / Castellà

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290715 5 ECTS 5L TA

 

Dia d'impartició Hora d'impartició Núm de setmanes

Dilluns (Monday)

Aula Màster de 15:30 - 19:15  12

 

Professor Responsable Raimón Farré                                                               
Altres professors

Claudi Aguiló

Alex Gauthier


Objectius

Descobrir les relacions entre les solucions constructives i les sensibilitats dels projectistes. Fer aflorar el món que comunica allò objectiu amb les intencions més subjectives. Intentant comprendre quines són aquestes connexions per aplicar-les  al projecte del taller. 


Objetivos

Descubrir las relaciones entre las soluciones constructivas y las sensibilidades de los proyectistas. Hacer aflorar el mundo que comunica lo objetivo con las intenciones más subjetivas. Intentando comprender cuáles son estas conexiones para aplicarlas al proyecto del taller. 


Subject abstract

To discover the relationships between the constructive solutions and the sensibilities of the designers. To bring out the world that communicates the objective intentions with the most subjective ones. Trying to understand these connections and apply it to the workshop project.


Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
 

  • Les raons del comportament de diferents sistemes tècnics i per tant quines relacions emocionals establim amb aquests. 
  • Comprendre les propietats de la matèria, els seus cicles, la seva transformació i establir els lligams amb el conjunt de decisions d’un projecte. 
  • Aprendre a reconèixer l’entorn, les seves demandes i disponibilitats.

     

  • Descobrir diverses sensibilitats constructives i mecanismes i estratègies per implementar-les.
  • Metodologies de recerca sobre temes específics relacionats amb la tècnica i la posterior capacitat crítica d’anàlisi.
  • Investigar la relació entre l’arquitectura i el medi, el seu impacte i les seves oportunitats.


Continguts

1

Saber interpretar les diverses qualitats d’un sistema.

2

Practicar els recorreguts entre l’objectivitat i la subjectivitat.

3

Aprendre a interpretar des de diverses mirades.

4

Desenvolupar les relacions emocionals amb la matèria.

5

Valoritzar demandes i disponibilitats.

6

Treballar les relacions entre diverses escales del projecte.

7

El detall com a estratègia. L’estratègia i el detall.


Mètode d'avaluació

Treball.

 

Bibliografia

.