Skip to content

You are here: Home / Teaching structure / Elective subjects / Estructures toves

Estructures toves

Qm Tardor 2017-2018
Qm Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
T/P 30 Català / Castellà

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290717 5 ECTS 2T, 3L TA

 

Dia d'impartició Hora d'impartició Núm de setmanes

Dilluns (Monday)

Aula màster de 15:30 - 19:15 12

 

Professor Responsable Ignacio Costales                                                             
Altres professors

Xavier Gimferrer


Objectius

L’arquitectura actual planteja unes preocupacions vers la sostenibilitat que precisa de solucions estructurals diferents a les convencionals basades en la utilització massiva del formigó o l’acer. Sense una preocupació cap a la optimització del material o l’impacte que aquest genera en el medi que ens envolta.

En la optativa s’exploraran diferents sistemes de contenció i estructurals basats en materials amb poc impacte ambiental com són la fusta, pedra, tapia, palla, lones, cables, terra armada, fonamentacions lleugeres desmuntables, etc., que permetin la realització d’estructures amb una menor petjada ecològica i més adequades a l’entorn on s’ubiquen.

L’assignatura s’organitzarà combinant la teoria necessària per entendre les característiques de cada sistema estructural plantejat amb la part pràctica que en permeti visualitzar la seva resolució fins arribar a formalitzar els plànols necessaris per a la seva posta en obra.

La finalitat de la optativa es la de donar una visió més amplia a les diferents solucions estructurals disponibles, per tal d’ajudar a resoldre el sistema estructural del projecte desenvolupat al taller, permetent analitzar tot el ventall d’opcions existents i escollir-ne la més adequada a les necessitats i voluntats del projecte. 


Objetivos

La arquitectura actual plantea algunas preocupaciones por la sostenibilidad que requiere soluciones estructurales diferentes de lo convencional los basan en el uso masivo de hormigón o acero. Sin una preocupación hacia la optimización del material o el impacto que esto genera en el ambiente que nos rodea.

En la optativa se exploraran diferentes sistemas de contención y estructurales basados en materiales con poco impacto ambiental como la madera, piedra, paja, tapia, lonas, cables, tierra armada, cimientos ligeras desmontables, etc., que permitan la realización de estructuras con una menor huella ecológica y más adecuada al entorno en el que se encuentra.

El curso se organizara combinando la teoría necesaria para entender las características de cada sistema estructural planteado con la parte práctica que permita mostrar su resolución hasta formalizar los planos necesarios para su puesta en obra.

La finalidad de la optativa es proporcionar una visión más amplia sobre las distintas soluciones estructurales disponibles, con el fin de ayudar a resolver el sistema estructural del proyecto desarrollado en el taller, que permite analizar toda la gama de opciones existentes y elegir la más adecuada a las necesidades y voluntades del proyecto. 


Subject abstract

The current architecture raises some concerns about sustainability that requires structural solutions different from the conventional ones based on the massive use of concrete or steel.

In the elective workshop, will explore different structural systems based on materials with little environmental impact such as wood, stone, straw, earth wall, tarpaulins, cables, reinforced earth, removable light foundations, etc.

The purpose is to provide a variety of structural solutions in order to help solve the structural system of the project developed in the master workshop, which allows you to analyse the range of options and choose the most appropriate of the project.


Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
 

 

  • Conèixer els materials i les seves propietats bàsiques.
  • Conèixer el comportament mecànic i resistent de les estructures realitzades amb aquests materials.
  • Conèixer els mecanismes d’unió i la seva influència en el comportament mecànic i de deformacions.
  • Entendre els requeriments estructurals de l'edificació.
  • Ser capaç d’analitzar i calcular l’estructura del projecte desenvolupat en el taller.
  • Respondre adequadament quan se li formulin preguntes en un presentació oral o escrita..


Continguts

1

Eines bàsiques per al disseny estructural.

2

Eina de càlcul d'elements finits 3D.

3

Fonamentacions i contencions sense formigó.

4

La fusta com a material estructural.

5

Càlculs bàsics d’estructures de fusta.

6

Altres tipus estructurals: tàpia, palla, bambú,....

7

Estructures lleugeres tensades: carpes, lones, cables,....


Mètode d'avaluació

50 % seguiment i participació en les diferents sessions

50 % treball.

 

Bibliografia

Low Tech architecture, IJB ediciones, 2010

Jiménez Peris, Fco. Javier.  La Madera: Propiedades Básicas.  GET.

Argüelles, Ramón. Arriaga, Francisco y otros. Estructuras de Madera: Bases de Cálculo. AITIM 2013.

Escrig, F.; Sánchez, J. Estructurasen tracción I y II. STAR. Structural Architecture, 2002. Sevilla

Forster, B. M. Guía Europea de Diseño de las Estructuras Superficiales Tensadas 2004

Monjo Carrió, J. (1991). Introducción a la arquitectura textil: cubiertas colgadas. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Reglas profesionales de construcción con paja, ICARIA, 2016

Nitzkin, Rikki. Termens, Maren. Casa de Paja. 2010

Minke, Gernot. Manual de construcción en tierra 2010.